Innovatieve producten voor huis, fitness & beauty bekend van de televisie
Thane – Netherlands

Privacy

Privacy Beleid Thane Direct UK Ltd (Thane UK)

Dit is het Privacy Beleid van Thane Direct UK Ltd (Thane UK). In dit document verwijzen “wij” “we” of “ons” naar Thane Direct UK Ltd.

Wij zijn geregistreerd bij de Companies House onder het nummer 4301636 in het Verenigd Koninkrijk en zijn kantoorhoudende te London, aan de 1 Fore Street Avenue, EC2Y 9DT.

Wij respecteren het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en zullen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor al onze diensten.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder volgt een lijst van de informatie die wij van u verzamelen en verkregen hebben via onze website of via uw informatieverstrekking (per telefoon of e-mail) aan ons en de redenen voor de noodzakelijkheid van de bewaring van uw persoonsgegevens.

1. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bijvoorbeeld bij het bestellen van de producten. Het gaat dan onder meer om uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, betaalgegevens en de inhoud van de bestelling bij ons.

2. Doel van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met name om u op een efficiënte manier te helpen om op gemakkelijke en vlotte wijze van onze diensten gebruik te maken. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onder meer:

  • verschaffen van producten en diensten waar u om verzoekt;
  • behandeling van uw bestelling;
  • uitvoering van een met u gesloten koopovereenkomst;
  • verifiëren van uw identiteit voor beveiligingsdoeleinden;
  • het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s;
  • marketing van onze producten en diensten;
  • om te voldoen aan alle verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Geanonimiseerde informatie kan door ons of door derden worden gebruikt voor groepsgerelateerde informatie, bijvoorbeeld ten aanzien van statistische beschrijvingen van de groep van gebruikers of het gebruik van een bepaalde dienst of pagina.

3. Derden

Wij kunnen gebruikmaken van diensten van derden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Zo kunnen uw gegevens worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling of bezorging van uw bestelling. Daarnaast kunnen gegevens doorgegeven worden aan derden voor het maken van analyses of voor marketingdoeleinden en kunnen gegevens worden verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met opdrachtnemers. Zij kunnen u benaderen via e-mail, telefoon of reguliere post over interessante aanbiedingen en informatie over andere soortgelijke producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

Gegevens die door ons worden doorgegeven, zullen gebruikt worden voor de hiervoor bij 2 genoemde doelen.

4. Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de in punt 2 genoemde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of zolang als wettelijk verplicht is. Wanneer het bewaren van bepaalde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze door ons zo spoedig mogelijk verwijderd. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, zie punt 11.

5. Communicatie

Berichten via e-mail, SMS, post etc. worden door ons bewaard. Uw IP-adres wordt herkend door onze server. Bij het plaatsen van een bestelling wordt tevens uw e-mailadres bewaard. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van de in punt 2 genoemde doelen en zullen niet verspreid worden aan anderen dan onze opdrachtnemers, of anderen als hierin expliciet omschreven

Tevens verzamelen wij [Calling Line Identification (CLI)] bij contact via onze klantenservice. Opnames kunnen gemaakt worden voor trainingsdoeleinden en naar aanleiding van de opnames kunt u uitgenodigd worden voor een enquête indien u zich hiervoor niet heeft afgemeld.

6. Gebruikersinformatie

Wij kunnen gebruikmaken van software (zoals JaveScript) om informatie te verzamelen over pagina’s die u bezoekt, de wijze waarop u de website heeft bereikt, uw handelswijze bij het bezoeken van de website, de duur van uw bezoek en de wijze waarop wij ons tegenover u presenteren. Deze informatie blijft geanonimiseerd.

7. Betalingsinformatie

Wij bewaren slechts relevante betalingsinformatie die wij noodzakelijk achten om u op een efficiënte manier te helpen om op gemakkelijke en vlotte wijze van onze diensten gebruik te maken en om fraude te voorkomen. Andere betalingsinformatie wordt door ons nooit bewaard. Op het moment van het overgaan tot betaling, wordt u automatisch doorgestuurd naar een beveiligde pagina op de website van [Ingenico/Paypal] of andere betalingsdiensten onder de regels van Payment Card Industry (PCI). Deze website wordt niet door ons beheerd en is niet toegankelijk voor onze medewerkers en opdrachtnemers.

8. Bescherming betalingsgegevens

Bij het plaatsen van een bestelling wordt uw bankrekeningnummer gecodeerd en geconverteerd naar een uniek nummer. Bepaalde cijfers van uw bankrekeningnummer kunnen door ons gebruikt worden voor beveiligingsdoeleinden.

Wij gebruiken [Secure Sockets Layer (SSL)] omonze identiteit te verifiëren met uw browser. Bij het vragen van betalingsgegevens kan met de SSL-code onze identiteit gecontroleerd worden.

9. Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en om verlies en onrechtmatig gebruik daarvan te voorkomen. Wij zijn gecertificeerd door GoDaddy.com en GeoTrust welke logo’s afgebeeld staan op de website. Meer informatie hierover is te vinden door te klikken op het kettingslot-icoon op de website.

10. Kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar dienen de website slechts te gebruiken met toestemming van een ouder/verzorger.

11. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien uw gegevens onjuist zijn bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens kosteloos te wijzigen.

Voor een verzoek kunt u contact opnemen via:

Thane UK Customer Services
1 Fore Street Avenue
London, EC2Y 9DT
[cs@thane.tv]
00443445717531

12. Klachten

Wilt u reageren op deze privacyverklaring en/of bent u het niet eens met de hierin genoemdebepalingen, dan kunt u contact opnemen via onze klantenservice op het bovenstaande adres.

13. Cookies

Wij kunnen gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruikmaakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal de computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan onze website (www.thane.nl) automatisch uw (tijdelijke) IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

First Party Cookies:
First party cookies worden ingesteld door het domein zelf en kunnen enkel worden gelezen door hetzelfde domein. Wij gebruiken de volgende cookies.

PHPSESSID Dit first-party cookie is een sessiecookie dat geplaatst wordt voor functionele aspecten gedurende een sitebezoek.
_utma Dit first-party cookie dat door Google Analytics wordt aangemaakt, wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies. Het genereert statistische gegevens over websiteverkeer en verloopt na 2 jaar.
_utmb Dit first-party cookie dat door Google Analytics wordt aangemaakt, wordt gebruikt om te bepalen of het nieuwe sessies/bezoeken betreft. Het genereert statistische gegevens over websiteverkeer.
_utmc Dit first-party cookie dat door Google Analytics wordt aangemaakt, wordt voor interactie met urchin.js geconfigureerd. Dit cookie werkte eerder in combinatie met cookie __utmb om te bepalen of het een nieuwe sessie of een nieuw bezoek van de gebruiker betrof.
_utmz Dit first-party cookie dat door Google Analytics wordt aangemaakt, wordt gebruikt voor het opslaan van de bron van gegevensverkeer of de campagne waaruit blijkt hoe de gebruiker op de site is gekomen.

Third Party Cookies:
Third party cookies worden ingesteld door derden. Wij adviseren u het cookiebeleid van derden te bekijken om zo de cookies te kunnen beheren. Wij gebruiken de volgende cookies:

Uuid Dit third-party cookie wordt geplaatst door een adverteerder genaamd MediaMath en is 1 jaar geldig.
01AI Dit third-party cookie traceert het aantal bezoeken op de website en basisinformatie zoals het browser-type en het IP-adres. Geldig tot 1 jaar.
HRL8 Advertenties MediaMath. Geldig tot 28 dagen.
mt_misc Advertenties MediaMath. Geldig tot 28 dagen.
JSESSIONID Dit third party cookie test of de gebruikersbrowser cookies ondersteunt voor rekening van Google Inc. Geldig tot 15 minuten.

14. Wijziging Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder door ons gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op deze privacyverklaring worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.

15. Data buiten Nederland/EU

Onze websites worden beheerd door ons moederbedrijf in Canada. E-mail-communicatie en technische websitebeheer wordt gedaan in landen buiten de Europese Unie. Verkregen data kan daarom buiten de Europese Unie verwerkt worden. Wij zullen te allen tijde op zo goed mogelijke wijze trachten te voldoen aan in dit kader voor ons geldende nationale- en/of internationale wetgeving en/of regelgeving. Indien de beschikbare informatie buiten de Europese Unie verwerkt en/of opgeslagen wordt, dan zullen wij u om toestemming vragen.

16. Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of er wordt voldaan aan deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via onderstaande adres:

Thane UK Customer Services
1 Fore Street Avenue
London, EC2Y 9DT
[cs@thane.tv]
00443445717531